วันอังคาร , เมษายน 20 2021
Breaking News
You are here: Home / กลุ่มฯเบาะแสลงพื้นที่ / ผอ.เบาะแส ดร.เสกสรรณ ประเสริฐ ประวัติและผลงาน

ผอ.เบาะแส ดร.เสกสรรณ ประเสริฐ ประวัติและผลงาน

ดร.เสกสรรณ ประเสริฐ (ผอ.เบาะแส) https://th-th.facebook.com/borsae001/
http://online.krirk.ac.th/commu-invest/
https://www.youtube.com/c/seksonprasert

ประวัติการศึกษา / อบรม / รางวัล / การทำงาน

ชื่อ – สกุล                ดร.เสกสรรณ ประเสริฐ (ผอ.เบาะแส)

                              Seksonna Prasert   PhD.

วัน เดือน ปีเกิด       4 มกราคม   2507

ที่อยู่ปัจจุบัน            199/73 หมู่ 1 มูลนิธิเบาะแส ถนนรังสิต-นครนายก 68

                               ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  12130

โทรศัพท์ 081 404 2002  โทรสาร 02 199 7227

Line ID : borsae0001

E-mail : seksonborsae@gmail.com

ประวัติการศึกษา / อบรม

26 ตุลาคม 2562        หลักสูตร “เทคนิคการทำวิจัย” โดย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

25 ตุลาคม 2562        ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขานิเทศศาสตร์นวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ปีการศึกษา 2561 วิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนากระบวนการสื่อข่าวเชิงสืบสวน (The Development of The Investigative News Reporting Process) เป็นวิทยานิพนธ์ด้านข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน ระดับปริญญาเอกฉบับแรกของประเทศไทย

8 มกราคม 2562          หลักสูตร ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor) โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

20 พฤศจิกายน 2561    หลักสูตร เทคนิคผู้ตรวจประเมิน (Assessment Technique) โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

24 กันยายน 2560         หลักสูตรการใช้อาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ สนามยิงปืนหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

2 กรกฎาคม 2560         หลักสูตรการอบรมและยิงทดสอบตามหลักสูตรการยิงปืนพก สนามยิงปืนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

24 มิถุนายน 2560         หลักสูตรการยิงปืนระบบต่อสู้ป้องกันตัวฯ ประเภทปืนพกสั้น รุ่น 747 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

7 ธันวาคม 2559            สำเร็จการศึกษาอบรมและได้รับพระราชทาน ประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มพระปกเกล้า โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น 6 สถาบันพระปกเกล้า

4 สิงหาคม 2554            ปริญญาโท นิเทศศาตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) สาขาการบริหารการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ปีการศึกษา 2553

13 มิถุนายน 2553          ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาการสื่อสารการเมืองบูรณาการ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ปีการศึกษา 2552

12 ธันวาคม 2539           หลักสูตร วิชาโหราศาสตร์ไทยฯ รุ่น 6 (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) อำนวยการสอนโดย พันเอก สุชาติ ศุภประเสริฐ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ กิตติมศักดิ์

ประวัติการรับทุนการศึกษา

ปี พ.ศ. 2558                  ได้รับทุนการศึกษาอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง

การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น 6 จากสถาบันพระปกเกล้า โดย “งบประมาณแผ่นดิน

รางวัลที่ได้รับจากผลงาน                                     

18 กรกฎาคม 2561         เครื่องหมาย เชิดชูเกียรติหน่วยทหารพรานกิตติมศักดิ์ โดย พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3

18 กรกฎาคม 2561          เครื่องหมาย แสดงความสามารถพิเศษทหารพรานจู่โจมกิตติมศักดิ์ โดย พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3

2 กรกฎาคม 2560            เครื่องหมาย หลักสูตรการอบรมและยิงทดสอบตามหลักสูตรการยิงปืนพก สนามยิงปืนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

24 มิถุนายน 2560           เครื่องหมาย หลักสูตรการยิงปืนระบบต่อสู้ป้องกันตัวฯ ประเภทปืนพกสั้น รุ่น 747 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

7 ธันวาคม 2559              เข้าเฝ้ารับพระราชทาน เครื่องหมายพระปกเกล้าฯ พร้อม ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า จากพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 10

13 กรกฎาคม 2554        เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีศักดิ์และสิทธิในการประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักทำลายใต้น้ำจู่โจมกิตติมศักดิ์ (SEAL)

5 สิงหาคม 2554        ประกาศเกียรติคุณ จาก พลตำรวจโท พงษ์สันต์ เจียมอ่อน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7  ยกย่องชมเชยเปแบบอย่างต่อสาธารณชน จากกรณีนำรายได้ภาษีศุลกากรเข้าแผ่นดิน มากกว่า 2 ล้านบาท

17 พฤศจิกายน 2553     ได้รับเงินสินบนและเงินรางวัล ด่านศุลกากรแม่กลอง จำนวน 615,695.– บาท ผลงานจากการที่ ผอ.เบาะแส ลงพื้นที่สืบสวนและนำจับกุมเรือเดินทะเลบรรทุกน้ำมันเถื่อนที่เข้าจากอ่าวไทย

12 กรกฎาคม 2547        ได้รับเกียรติเป็น นักเหินเวหากิตติมศักดิ์ ของ กองทัพอากาศ

18 ธันวาคม 2546           เข็มเครื่องหมาย รูปกระเป๋าคันชีพเครื่องแบบเต็มยศทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

21 พฤษภาคม 2546        แหนบรูปกระเป๋ากระสุนคันชีพเครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน         ผู้ก่อตั้ง/ประธาน มูลนิธิเบาะแส (เพื่อความเป็นธรรมในสังคม)

พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน         ผู้อำนวยการ องค์กรสืบสวนเบาะแส (BFI)

พ.ศ.2541 – ปัจจุบัน         ผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์เบาะแส (ผู้ก่อตั้ง)

พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน         วิทยากรบรรยายพิเศษภาครัฐและเอกชน (นวัตกรรมการสื่อสาร)

พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน          ผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาชีพ ธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์

                                    สังกัด สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน นักวิจัย บัตรประจำตัวหมายเลข 2451048

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

ความสามารถพิเศษ        กระบวนการทำข่าวเชิงสืบสวน หรือ การข่าวขั้นสูง  
นวัตกรรมการสื่อสาร การต่อสู้ป้องกันตัว การใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

                                        

ติดตามผลงาน             

http://borsae.org 

https://sekson-borsae.blogspot.com

https://th-th.facebook.com/borsae001/

เบาะแส YOUTUBE (ฺ BFI )

ผลงานเด่น                     ลงพื้นที่ดำเนินการสืบสวนหาหลักฐานและเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก (ม.เถื่อน) ผลสรุปวันที่ 24 เมษายน 2562 ศาลอาญาพิพากษาลงโทษจำคุกคณะผู้บริหาร 9 คน จำนวน 61 ปี 28 ปี ตามลำดับกับขบวนการทำลายระบบการศึกษาไทย ซึ่งเป็นการปกป้องตำแหน่งทางวิชาการและผู้ที่ใช้คำว่า “ ดร.” ใช้เวลาปฏิบัติการกระบวนการข่าวสืบสวน ปี พ.ศ. 2555-2562
ต่อมาวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้รับโทษสูงสุดตามกฎหมายกำหนดไว้คนละ 10 ปี

ผลงานวิจัยปริญญาเอก          

25 ตุลาคม 2562              เรื่อง การพัฒนากระบวนการสื่อข่าวเชิงสืบสวน

(The Development of The Investigative News Reporting Process)

1 กรกฎาคม 2562             เรื่อง กระบวนการทำข่าวเชิงสืบสวน (The Process of Investigative Reporting) ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (SSRN) ตามประกาศ ก.พ.อ.  (ติดอันดับ Top Ten  ของฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SSRN  เมื่อ  May, 2020

บทความทางวิชาการ             

21 พฤศจิกายน 2563         เรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรมสัมมนาในการนำกระบวนการข่าวสืบสวนสอบสวนไปประยุกต์ใช้ (The participation of the participants in the seminar by applying investigative news processes in their own careers) เสกสรรณ ประเสริฐ และปรีชา พันธุ์แน่น  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563.

30 พฤศจิกายน 2562        เรื่อง ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมสัมมนาเพื่อเป็นผู้สื่อข่าว องค์กรสื่อสืบสวนเบาะแสที่มีต่อกระบวนการทำข่าวเชิงสืบสวน (The opinions of the seminar participants to be reporters the Bor-sae investigative media organization about the investigative news process) เสกสรรณ ประเสริฐ และปรีชา พันธุ์แน่น เอกสารเผยแพร่การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกริก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562. หน้า 1283-1296.  

ผลงานวิจัย

21 พฤศจิกายน 2563          เรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรมสัมมนาในการนำกระบวนการข่าวสืบสวนสอบสวนไปประยุกต์ใช้ (The participation of the participants in the seminar by applying investigative news processes in their own careers) เสกสรรณ ประเสริฐและปรีชา พันธุ์แน่น       วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563.

30 พฤศจิกายน 2562           เรื่อง ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมสัมมนาเพื่อเป็นผู้สื่อข่าว องค์กรสื่อสืบสวนเบาะแสที่มีต่อกระบวนการทำข่าวเชิงสืบสวน (The opinions of the seminar participants to be reporters the Bor-sae investigative media organization about the investigative news process) เสกสรรณ ประเสริฐ และปรีชา พันธุ์แน่น เผยแพร่การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกริก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562.

ผลงานทางวิชาการ   

4 ตุลาคม 2563                  ลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการและวิชาชีพกับมหาวิทยาลัยเกริก โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี   

      https://www.youtube.com/watch?v=sSxm27IyzpM

28 กุมภาพันธ์ 2563            ลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการและวิชาชีพกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

26 กุมภาพันธ์ 2563            บรรยายพิเศษเรื่อง “เส้นทางนักข่าวสายสืบสวนสอบสวนในประเทศไทย” คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี

25 ตุลาคม 2559                 บรรยายพิเศษเรื่อง “การวางแผนกลยุทธ์” ในวิชา Strategic Planning สำหรับนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

17 กันยายน 2559               บรรยายพิเศษเรื่อง “คุณธรรมและจริยธรรมสื่อสารมวลชน” นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

13 มิถุนายน 2558               บรรยายพิเศษเรื่อง “วิเคราะห์สถานการณ์การเมืองไทย”  นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

15 เมษายน 2558                บรรยายพิเศษเรื่อง “ธรรมะประยุกต์สำหรับชีวิตประจำวันในยุคโลกาภิวัตน์” พุทธสถานลานปฏิบัติธรรมบ้านเมตตาธรรม จังหวัดน่าน

13 ธันวาคม 2557                 บรรยายพิเศษ “วิชาการสื่อสารการเมืองเปรียบเทียบ” (นศ.35308) นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

22 สิงหาคม 2557                บรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารองค์กรและสื่อสารทางการตลาด ด้วยหลักธรรมาภิบาล” วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

30 มิถุนายน 2557                บรรยายพิเศษเรื่อง “พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ งานได้ผลคนก็มีความสุข” สำหรับบุคลากร โรงพยาบาลยันฮี

14 มิถุนายน 2557                บรรยายพิเศษเรื่อง “โครงการสุภาพบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา”  ณ ห้องประชุม กรมเจ้าท่า


22 มกราคม 2556                บรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดทหารบกเชียงราย

ผลงานหนังสือ                    ผอ.เบาะแส…มือปราบคนโกงชาติ ISBN 978-616-348-101-6 (รวบรวมกระบวนการปราบการคอร์รัปชันทั้งภาครัฐและเอกชน)

ปรัชญาในการทำงาน     

  “…การทำงานทุกวันนี้ ผมต้องเจออะไรมากมายทั้งดีและร้าย เจอกับคนที่รู้หน้าแต่ไม่รู้ใจมากมาย เพราะงานที่ทำจึงทำให้ผมต้องระวังตัวมากเป็นพิเศษ ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดในการทำงานของผมก็คือ เราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา ไม่ประมาท แม้แต่วินาทีเดียว ถามว่ามัน Over มากไปรึเปล่า ผมว่าไม่นะ ถ้าผมไม่ทำอย่างนี้ ตอนนี้ผมอาจจะไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ก็ได้ มันคงไม่ใช่แค่งานนี้ อย่างนี้อย่างเดียว ผมว่า ไม่ว่าเราจะทำงานอะไรก็ตาม ถ้าเราไม่ประมาท และมีสติอยู่ตลอดเวลา เราก็จะไม่ทำอะไรที่ผิดพลาด และไม่มานั่งเสียใจในการกระทำของตัวเองภายหลัง  และอีกอย่างหนึ่งที่ผมยึดถืออยู่ตลอดเวลาและมักจะสอนคนอื่นๆ อยู่เสมอว่า เวลาที่เราทำอะไร ถ้าทำในสิ่งที่ดีแล้ว เราไม่ควรหวังอะไร คนที่หวังจะไม่ได้ในสิ่งที่ตนเองหวัง แต่กลับกัน คนที่ไม่ได้หวัง เมื่อทำความดีแล้ว มักจะได้ในสิ่งที่หวัง และอาจจะได้มากมายกว่าสิ่งที่หวังไว้ ผมเชื่อว่ามีหลายคนที่คิดอยากจะทำความดี ทำตัวเป็นคนดี แต่มักจะท้อแท้กลางคัน เพราะ เขามักจะคิดว่า ทำดี-ไม่ได้ดี…

 

About borsae-admin

ปราบคอร์รัปชันและช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม ติดต่อ LineID: borsae0001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top