วันอาทิตย์ , กันยายน 24 2023
Breaking News
You are here: Home / กลุ่มฯเบาะแสลงพื้นที่ / ดร.เสกสรรณ ประเสริฐ (ผอ.เบาะแส) ประวัติ/ผลงาน Dr.Seksonna P.

ดร.เสกสรรณ ประเสริฐ (ผอ.เบาะแส) ประวัติ/ผลงาน Dr.Seksonna P.

歷史與作品  ดร.เสกสรรณ ประเสริฐ (ผอ.เบาะแส) ประวัติ/ผลงาน Dr.Seksonna Prasert / Bor-sae Foundation Institute (BFI)
ดร.เสกสรรณ ประเสริฐ (ผอ.เบาะแส) https://th-th.facebook.com/borsae001/
หลักสูตร นวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก http://online.krirk.ac.th/commu-invest/
https://www.youtube.com/c/seksonprasert

ประวัติการศึกษา / อบรม / รางวัล / การทำงาน

ชื่อ – สกุล               

ดร.เสกสรรณ ประเสริฐ (ผอ.เบาะแส)

Dr. Seksonna Prasert   (Ph.D)

ที่อยู่ปัจจุบัน            

199/73 หมู่ 1 มูลนิธิเบาะแส ถนนรังสิต-นครนายก 68 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  12130

โทรศัพท์ 081 404 2002 / 098 928 9352

โทรสาร 02 199 7227

Line ID : borsae0001

E-mail : seksonborsae@gmail.com

ประวัติการศึกษา / อบรม

19 พฤษภาคม 2566

การเสวนาวิชาการเรื่อง “การเตรียมยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานวิจัยรับใช้สังคม” จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และ ภาคี

28 มกราคม 2565

อบรมหลักสูตร Content Creation : กลยุทธ์การสร้างเนื้อหาผ่านสื่อออนไลน์สำหรับองค์กร จัดโดย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

19 ธันวาคม 2564

อบรมหลักสูตร การวิจัยเชิงคุณภาพ : เขียนอย่างไรให้มีคุณภาพ

อบรมจำนวน 8 ชั่วโมง โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว

9 ธันวาคม 2564

หลักสูตรการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งสู่ทางเลือกที่สร้างสรรค์  “Conflict Transformation Course”

จัดโดย สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ University of Victoria Canada ฯลฯ

11 November – 9 December 2021

18 ตุลาคม 2564

อบรมหลักสูตร “การจัดการความรู้ในองค์กรสมัยใหม่” จัดโดย คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

8 – 9 ตุลาคม 2564

หลักสูตร “การวิจัยเชิงเอกสารและการวิจัยเชิงคุณภาพ” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings จำนวน 14 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2564 โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

4 สิงหาคม 2564

หลักสูตร “การวิจัยและพัฒนา (R&D) และการพัฒนานวัตกรรมในงานวิจัยทางการศึกษา” โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสังคมไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10 – 11 กรกฎาคม 2564

หลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” รุ่นที่ ๒ ได้สอบผ่านการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ ๒ วุฒิบัตรมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ดำเนินการโดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะทำงานติดตามและประเมินผลทางวิชาการ “โครงการจัดทำคู่มือมาตรฐาน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

26 ตุลาคม 2562       

หลักสูตร “เทคนิคการทำวิจัย” โดย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

25 ตุลาคม 2562       

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขานิเทศศาสตร์นวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ปีการศึกษา 2561 วิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนากระบวนการสื่อข่าวเชิงสืบสวน (The Development of The Investigative News Reporting Process) เป็นวิทยานิพนธ์ด้านข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน ระดับปริญญาเอกฉบับแรกของประเทศไทย

8 มกราคม 2562         

หลักสูตร ผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor) โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

20 พฤศจิกายน 2561   

หลักสูตร เทคนิคผู้ตรวจประเมิน (Assessment Technique) โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

24 กันยายน 2560        

หลักสูตรการใช้อาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ สนามยิงปืนหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

2 กรกฎาคม 2560        

หลักสูตรการอบรมและยิงทดสอบตามหลักสูตรการยิงปืนพก สนามยิงปืนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

24 มิถุนายน 2560        

หลักสูตรการยิงปืนระบบต่อสู้ป้องกันตัวฯ ประเภทปืนพกสั้น รุ่น 747 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

7 ธันวาคม 2559            

สำเร็จการศึกษาอบรมและได้รับพระราชทาน ประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มพระปกเกล้า โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น 6 สถาบันพระปกเกล้า

4 สิงหาคม 2554           

ปริญญาโท นิเทศศาตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) สาขาการบริหารการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ปีการศึกษา 2553

13 มิถุนายน 2553         

ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาการสื่อสารการเมืองบูรณาการ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ปีการศึกษา 2552

12 ธันวาคม 2539          

หลักสูตร วิชาโหราศาสตร์ไทยฯ รุ่น 6 (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) อำนวยการสอนโดย พันเอก สุชาติ ศุภประเสริฐ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ กิตติมศักดิ์

ประวัติการรับทุนการศึกษา

ปี พ.ศ. 2558                  

ได้รับทุนการศึกษาอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น 6 จากสถาบันพระปกเกล้า โดย “งบประมาณแผ่นดิน

รางวัลที่ได้รับจากผลงาน                                     

18 กรกฎาคม 2561        

เครื่องหมาย เชิดชูเกียรติหน่วยทหารพรานกิตติมศักดิ์ โดย พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3

18 กรกฎาคม 2561          

เครื่องหมาย แสดงความสามารถพิเศษทหารพรานจู่โจมกิตติมศักดิ์ โดย พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3

2 กรกฎาคม 2560           

เครื่องหมาย หลักสูตรการอบรมและยิงทดสอบตามหลักสูตรการยิงปืนพก สนามยิงปืนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

24 มิถุนายน 2560          

เครื่องหมาย หลักสูตรการยิงปืนระบบต่อสู้ป้องกันตัวฯ ประเภทปืนพกสั้น รุ่น 747 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

7 ธันวาคม 2559             

เข้าเฝ้ารับพระราชทาน เครื่องหมายพระปกเกล้าฯ พร้อม ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า จากพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 10

13 กรกฎาคม 2554       

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีศักดิ์และสิทธิในการประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักทำลายใต้น้ำจู่โจมกิตติมศักดิ์ (SEAL) กองทัพเรือ

5 สิงหาคม 2554       

ประกาศเกียรติคุณ จาก พลตำรวจโท พงษ์สันต์ เจียมอ่อน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7  ยกย่องชมเชยเป็นแบบอย่างต่อสาธารณชน จากกรณีนำรายได้ภาษีศุลกากรเข้าแผ่นดิน มากกว่า 2 ล้านบาท

17 พฤศจิกายน 2553     

ได้รับเงินสินบนและเงินรางวัล ด่านศุลกากรแม่กลอง จำนวน 615,695.- บาท ผลงานจากการที่ ผอ.เบาะแส ลงพื้นที่สืบสวนและนำจับกุมเรือเดินทะเลบรรทุกน้ำมันเถื่อนที่เข้าจากอ่าวไทย

12 กรกฎาคม 2547       

ได้รับเกียรติเป็น นักเหินเวหากิตติมศักดิ์ ของ กองทัพอากาศ

18 ธันวาคม 2546           

เข็มเครื่องหมาย รูปกระเป๋าคันชีพเครื่องแบบเต็มยศทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

21 พฤษภาคม 2546        

แหนบรูปกระเป๋ากระสุนคันชีพเครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน        

ผู้ก่อตั้ง/ประธาน มูลนิธิเบาะแส (เพื่อความเป็นธรรมในสังคม)

พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน        

ผู้อำนวยการ องค์กรสืบสวนเบาะแส (BFI)

พ.ศ.2541 – ปัจจุบัน        

ผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์เบาะแส (ผู้ก่อตั้ง)

พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน         

วิทยากรบรรยายพิเศษภาครัฐและเอกชน (นวัตกรรมการสื่อสารขั้นสูง)

พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน         

ผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาชีพ ธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สังกัด สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน

นักวิจัย บัตรประจำตัวหมายเลข 2451048 เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

ความชำนาญพิเศษ        

นวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวน / การสื่อสารการเมืองบูรณาการ /

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / การพัฒนาสังคมการเมือง / การเจรจาต่อรอง /

การสื่อสารเพื่อสันติภาพ / การบริหารจัดการความขัดแย้ง / Big Data Analytics /

การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่องานสืบสวนสอบสวน / ระบบคอมพิวเตอร์ /

กระบวนการทำข่าวเชิงสืบสวนหรือการข่าวขั้นสูง / การโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ /

การใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ / การบริหารธุรกิจ / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ /

กฎหมายอาญา / กระบวนการดำเนินคดีอาญา-คดีแพ่ง / กฎหมายภาษีอากร /

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ / การวางแผนระบบบัญชีภาษีอากร /

การต่อสู้ป้องกันตัว และกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม

                                        

ติดตามผลงาน             

http://borsae.org

https://sekson-borsae.blogspot.com

https://www.facebook.com/seksonnaprasert

https://www.facebook.com/borsae001/

https://www.linkedin.com/in/bfi001

เบาะแส YOUTUBE (ฺ BFI )

BFI Channel

ผลงานเด่น                    

ลงพื้นที่ดำเนินการสืบสวนหาหลักฐานและเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก (ม.เถื่อน) ผลสรุปวันที่ 24 เมษายน 2562 ศาลอาญาพิพากษาลงโทษจำคุกคณะผู้บริหาร 9 คน จำนวน 61 ปี 28 ปี ตามลำดับกับขบวนการทำลายระบบการศึกษาไทย ซึ่งเป็นการปกป้องตำแหน่งทางวิชาการและผู้ที่ใช้คำว่า “ ดร.” ใช้เวลาปฏิบัติการกระบวนการข่าวสืบสวน ปี พ.ศ. 2555-2562 ต่อมาวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้รับโทษสูงสุดตามกฎหมายกำหนดไว้คนละ 10 ปี ในปัจจุบัน ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาเป็นบรรทัดฐานแล้ว

ผลงานวิจัยปริญญาเอก          

25 ตุลาคม 2562              

เรื่อง การพัฒนากระบวนการสื่อข่าวเชิงสืบสวน (The Development of The Investigative News Reporting Process)

1 กรกฎาคม 2562            

เรื่อง กระบวนการทำข่าวเชิงสืบสวน (The Process of Investigative Reporting) ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (SSRN) ตามประกาศ ก.พ.อ.  (ติดอันดับ Top Ten  ของฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SSRN  เมื่อ  May, 2020

บทความทางวิชาการ  

มกราคม 2565

เรื่อง การพัฒนากระบวนการสื่อข่าวเชิงสืบสวน. (The Development of The Investigative News Reporting Process) เสกสรรณ ประเสริฐ. วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร  ISSN : 2630-0478  เผยแพร่ใน https://so02.tci-thaijo.org/index.php/ISSC/about/contact

 18 ธันวาคม 2564

เรื่อง การประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสื่อสารเพื่องานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน (3C 1D) ดร.เสกสรรณ ประเสริฐ รศ.ปรีชา พันธ์ุแน่น และ ผศ.มุทิตา อารยะเศรษฐากร เอกสารเผยแพร่การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกริก วันที่ 18 ธันวาคม 2564.  เล่ม 2 หน้า 1125   https://research.krirk.ac.th/wp-content/uploads/sites/13/2022/01/Proceeding_%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-2-2564.pdf

https://research.krirk.ac.th/wp-content/uploads/sites/13/2022/01/Proceeding_%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-2-2564.pdfhttps://research.krirk.ac.th/wp-content/uploads/sites/13/2022/01/Proceeding_%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-2-2564.pdf

18 ธันวาคม 2564

เรื่อง การรู้เท่าทันข่าวปลอมในยุคดิจิทัล (Fake News) มนัสชนก สุรชัยกุลวัฒนา และเสกสรรณ ประเสริฐ. เอกสารเผยแพร่การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกริก วันที่ 18 ธันวาคม 2564.   เล่ม 2 หน้า 668 https://research.krirk.ac.th/wp-content/uploads/sites/13/2022/01/Proceeding_%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-2-2564.pdf

21 พฤศจิกายน 2563        

เรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรมสัมมนาในการนำกระบวนการข่าวสืบสวนสอบสวนไปประยุกต์ใช้ (The participation of the participants in the seminar by applying investigative news processes in their own careers) เสกสรรณ ประเสริฐ และปรีชา พันธุ์แน่น. เอกสารเผยแพร่การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกริก วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563. หน้า 1382-1396.  

30 พฤศจิกายน 2562        

เรื่อง ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมสัมมนาเพื่อเป็นผู้สื่อข่าว องค์กรสื่อสืบสวนเบาะแสที่มีต่อกระบวนการทำข่าวเชิงสืบสวน (The opinions of the seminar participants to be reporters the Bor-sae investigative media organization about the investigative news process) เสกสรรณ ประเสริฐ และปรีชา พันธุ์แน่น เอกสารเผยแพร่การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกริก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562. หน้า 1283-1296.  

ผลงานวิจัย

21 พฤศจิกายน 2563         

เรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรมสัมมนาในการนำกระบวนการข่าวสืบสวนสอบสวนไปประยุกต์ใช้ (The participation of the participants in the seminar by applying investigative news processes in their own careers) เสกสรรณ ประเสริฐ และปรีชา พันธุ์แน่น.  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563.

30 พฤศจิกายน 2562           

เรื่อง ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมสัมมนาเพื่อเป็นผู้สื่อข่าว องค์กรสื่อสืบสวนเบาะแสที่มีต่อกระบวนการทำข่าวเชิงสืบสวน (The opinions of the seminar participants to be reporters the Bor-sae investigative media organization about the investigative news process) เสกสรรณ ประเสริฐ และปรีชา พันธุ์แน่น. เอกสารเผยแพร่การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกริก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562.

ผลงานทางวิชาการ  

29 มีนาคม 2566

ดร.เสกสรรณ ประเสริฐ ผอ.เบาะแส ผู้อำนวยการ BFI องค์กรสืบสวนเบาะแส บรรยายให้ความรู้เชิงลึกแก่นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หัวข้อ “นวัตกรรมการสื่อข่าวและการรายงานข่าวสืบสวนสอบสวน (Investigative Journalism)” และร่วมวิพากษ์การจัดทำ Work Shop ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่นำเสนอครั้งนี้ด้วย

22 มิถุนายน 2565

ได้รับเกียรติบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเรื่อง “ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยุคดิจิทัล” ให้แก่ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 จำนวน 120 คน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 – 16.30 น.

26 สิงหาคม 2564

ได้รับเกียรติเข้าร่วมการสนทนากลุ่มในการจัดทำยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. 2565 – 2570 และแผนปฏิบัติการด้าน AML/CFT พ.ศ. 2565 – 2570 โดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

24 สิงหาคม 2564

ได้รับเกียรติ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในยุค Digital ๔.๐ : ผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจและผู้ดูแล” ในงาน โครงการวิจัยเรื่อง ต้นทุน-ประสิทธิผลของโปรแกรมกลุ่มการดูแลแบบเกื้อกูลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ งบประมาณจากกองทุนเงินอุดหนุนของกองทุนวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

22 มิถุนายน 2564

ได้รับเกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัยเรื่อง “ต้นทุน-ประสิทธิผลของโปรแกรมกลุ่มการดูแลแบบเกื้อกูลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อมที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ” งบประมาณจาก กองทุนเงินอุดหนุนของกองทุนวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564

27 เมษายน 2564

บรรยายพิเศษ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Big Data Analytics : นวัตกรรมการรายงานข่าวเชิงลึกในยุค Digital นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ติดตามข้อมูลตาม ลิงก์ http://borsae.org/?p=1227 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Big Data Analytics

https://www.youtube.com/watch?v=b21WVwtljmY

https://www.youtube.com/watch?v=rrtf7Xsrmmk
https://www.youtube.com/watch?v=K7f18h1sXAY

4 ตุลาคม 2563                  

ลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการและวิชาชีพกับมหาวิทยาลัยเกริก โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี   

      https://www.youtube.com/watch?v=sSxm27IyzpM

3 ตุลาคม 2563

เปิดการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก (หลักสูตรการเรียนทางไกล Online ) เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับประชาชน พ่อค้า นักธุรกิจ และข้าราชการ รวมทั้งนักการเมืองทุกคน ที่พร้อมจะเป็นคนดีของประเทศชาติ เป็นวิชาที่ทำให้ทุกคนไม่ตกเป็นเหยื่อ ตามลิงก์นี้ http://online.krirk.ac.th/commu-invest/

http://online.krirk.ac.th/commu-invest/

1 ตุลาคม 2563

รับตำแหน่งอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกริก/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก (หลักสูตรการเรียนทางไกล Online )

28 กุมภาพันธ์ 2563           

ลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการและวิชาชีพกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

26 กุมภาพันธ์ 2563            

บรรยายพิเศษเรื่อง “เส้นทางนักข่าวสายสืบสวนสอบสวนในประเทศไทย” คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี ตามลิงก์นี้ https://www.youtube.com/watch?v=DkCGV7M6Ki4

https://www.youtube.com/watch?v=FASK3Cs1ZQc&t=5s กล่าวเปิดงานโดย ท่านรักษาการอธิการบดีฯ

25 ตุลาคม 2559                 

บรรยายพิเศษเรื่อง “การวางแผนกลยุทธ์” ในวิชา Strategic Planning สำหรับนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

17 กันยายน 2559               

บรรยายพิเศษเรื่อง “คุณธรรมและจริยธรรมสื่อสารมวลชน” นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

13 มิถุนายน 2558               

บรรยายพิเศษเรื่อง “วิเคราะห์สถานการณ์การเมืองไทย”  นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

15 เมษายน 2558                

บรรยายพิเศษเรื่อง “ธรรมะประยุกต์สำหรับชีวิตประจำวันในยุคโลกาภิวัตน์” พุทธสถานลานปฏิบัติธรรมบ้านเมตตาธรรม จังหวัดน่าน

13 ธันวาคม 2557                

บรรยายพิเศษ “วิชาการสื่อสารการเมืองเปรียบเทียบ” (นศ.35308) นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

22 สิงหาคม 2557               

บรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารองค์กรและสื่อสารทางการตลาด ด้วยหลักธรรมาภิบาล” วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

30 มิถุนายน 2557                

บรรยายพิเศษเรื่อง “พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ งานได้ผลคนก็มีความสุข” สำหรับบุคลากร โรงพยาบาลยันฮี

14 มิถุนายน 2557                

บรรยายพิเศษเรื่อง “โครงการสุภาพบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา”  ณ ห้องประชุม กรมเจ้าท่า


22 มกราคม 2556                

บรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดทหารบกเชียงราย

ผลงานหนังสือ                   

ผอ.เบาะแส…มือปราบคนโกงชาติ ISBN 978-616-348-101-6 (รวบรวมกระบวนการปราบการคอร์รัปชันทั้งภาครัฐและเอกชน)

http://borsae.org

การศึกษาดูงานต่างประเทศ

26 – 30 พฤศจิกายน 2558 ศึกษาดูงานด้านการเมืองการปกครองประเทศศรีลังกา (Sri Lanka)

12 – 16 กรกฎาคม 2545 ศึกษาดูงานด้านธุรกิจประเทศเกาหลีใต้ (Korea)

20 – 24 ธันวาคม 2537 ศึกษาดูงานด้านธุรกิจอัญมณีประเทศเมียนมา (Myanmar)

ปรัชญาในการทำงาน     

“…การทำงานทุกวันนี้ ผมต้องเจออะไรมากมายทั้งดีและร้าย เจอกับคนที่รู้หน้าแต่ไม่รู้ใจมากมาย เพราะงานที่ทำจึงทำให้ผมต้องระวังตัวมากเป็นพิเศษ ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดในการทำงานของผมก็คือ เราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา ไม่ประมาท แม้แต่วินาทีเดียว ถามว่ามัน Over มากไปรึเปล่า ผมว่าไม่นะ ถ้าผมไม่ทำอย่างนี้ ตอนนี้ผมอาจจะไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ก็ได้ มันคงไม่ใช่แค่งานนี้ อย่างนี้อย่างเดียว ผมว่า ไม่ว่าเราจะทำงานอะไรก็ตาม ถ้าเราไม่ประมาท และมีสติอยู่ตลอดเวลา เราก็จะไม่ทำอะไรที่ผิดพลาด และไม่มานั่งเสียใจในการกระทำของตัวเองภายหลัง  และอีกอย่างหนึ่งที่ผมยึดถืออยู่ตลอดเวลาและมักจะสอนคนอื่นๆ อยู่เสมอว่า เวลาที่เราทำอะไร ถ้าทำในสิ่งที่ดีแล้ว เราไม่ควรหวังอะไร คนที่หวังจะไม่ได้ในสิ่งที่ตนเองหวัง แต่กลับกัน คนที่ไม่ได้หวัง เมื่อทำความดีแล้ว มักจะได้ในสิ่งที่หวัง และอาจจะได้มากมายกว่าสิ่งที่หวังไว้ ผมเชื่อว่ามีหลายคนที่คิดอยากจะทำความดี ทำตัวเป็นคนดี แต่มักจะท้อแท้กลางคัน เพราะ เขามักจะคิดว่า ทำดี-ไม่ได้ดี…

Philosophy in working of BFI Leader

In my everyday work I face a lot of people both good and evils in theirs mind. As my line of work, the people I met who like being in spotlights but didn’t care about the heart of matter. I must be especially cautious. And because of these reasons, the most important thing for me in my working that always be conscious. Never underestimate, not even for a second. You might ask, isn’t that overacting; too much ? I said ‘No!’ If I have not done like this I might not be standing where I am today. But it’s not only a working like mine that what’s I think. No matter what kinds of work BFI do, If we do not underestimate and remain conscious, we will not be made any mistakes or become disheartened. Looking back over the working I’ve experienced and somethings that I hold to and am inclined to teach others: when we have done something, and done it well, we must not expect anything in return. People who expect something in return, will not receive what they hope for. And vise-versa. For a person who doesn’t expect anything, when they have done good deeds they might receive what was unexpected and much more. I believe there are many people who want to do good things. They act good but got discouraged at the midway or thinking that doing good doesn’t bring good back.

**********************************************************************************************

… وفي عملي اليومي أقابل الكثير من الامور ،

كل من الخير والشر. لأن خط عملي ، لأقابل الكثير من الناس الذين يحبون يجري في دائرة الضوء ولكن لا يهتمون لب المسألة. يجب أن أكون حذرا على وجه الخصوص.
وبسبب هذا، والشيء الأهم بالنسبة لي في عملي هو أن تكون دائما واعية. لا نقلل، ولا حتى لثانية واحدة. قد تسأل : “أليس هذا البحر؛ أكثر من اللازم؟” أقول : “لا!” إذا كنت لم تفعل مثل هذا وأنا قد لا تكون دائمة حيث أنا اليوم. ولكنها ليست مجرد وظيفة مثل الألغام التي يتم مثل هذا على ما أعتقد. بغض النظر عن نوع العمل الذي نقوم به، واذا كنا لا نقلل من شأنوتبقى دائما واعية، ونحن لن نرتكب أخطاء، أو أن تصبح تبتئس. إذا نظرنا إلى الوراء أكثر من الأشياء كنت من ذوي الخبرة وأحمل شيئا، وأنا أميل إلى أن تعليم الآخرين : عندما قمنا به شيئا ، وفعلت ذلك بشكل جيد ، يجب علينا ألا نتوقع أي شيء. إرادة الشعب التي تتوقعشيئا في المقابل لم يحصل ذلك لكانت تأمل ل. وبالعكس بالعكس. بالنسبة لشخص لا نتوقعأي شيء ، وعندما فعلوا الجيدة التي قد تتلقى فقط ما لم يكن متوقعا وأكثر من ذلك بكثير.وأعتقد أن هناك الكثير من الناس الذين يرغبون في فعل الخير. انهم يتصرفون في منتصف الطريق جيدة ولكن بعد ذلك الحصول على بالإحباط، ويعتقد أنه فعل الخير لا تجلب خيرا.

https://facebook.com/seksonnaprasert/

https://facebook.com/drseksonnaprasert/

https://facebook.com/borsae001/

 

About borsae-admin

ปราบคอร์รัปชันและช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม ติดต่อ LineID: borsae0001 ติดตามผลงานได้ใน http://borsae.org/?p=1014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top