วันพฤหัส , พฤษภาคม 23 2019
Breaking News
You are here: Home / ข้อมูล ผอ.เบาะแส / แนวคิด ” สังคมพึงประสงค์ ” ที่คนทั่วไปต้องการ

แนวคิด ” สังคมพึงประสงค์ ” ที่คนทั่วไปต้องการ

1383920_673421686003959_389658999_n
แนวคิด ” สังคมพึงประสงค์ ” ที่คนทั่วไปต้องการ โดย ผอ.เบาะแส
1.   ผู้ปกครองต้องประพฤติ ทศพิธราชธรรม” และใช้หลักธรรมาภิบาลที่แท้จริงในการบริหารประเทศ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  มิใช่สร้างภาพว่าใช่อันเกิดจากการจัดฉาก
2.   ประชาชนต้องเสมอภาคในการอยู่ร่วมกันในสังคม
3.   ผลประโยชน์ที่ประชาชนควรได้รับต้องมาก่้อนเสมอ
4.   ผู้ปกครองต้องเป็นผู้เสียสละ มิใช่เข้ามาเพื่อหาประโยชน์
5.   ต้องมีความชัดเจนของการบังคับใช้กฎหมาย ผิดคือผิด ถูกคือถูกมิใช่ผู้มีเงินแล้วพ้นความผิด และต้องไม่มีแพะรับบาป
6.   ประชาชนทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้และเข้าใจกฎหมาย พร้อมทั้ง เข้าใจความหมายของประโยคหรือข้อความหรือตีความประโยคข้อเขียน คำพูดไปในทำนองเดียวกัน
7.   ประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ต้องได้รับการพัฒนาทัดเทียมนานาอารยประเทศ
8.   ประเทศชาติต้องปราศจากการคอรัปชั่น
9.   เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป ต้องได้รับการปลูกจิตสำนึกให้รักชาติ ทำเพื่อชาติ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม           ศีลธรรม และจริยธรรม
10. ประเทศชาติจะต้องเป็นการปกครองที่เป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 โปรดติดตาม การขยายความ จาก 10 ข้อ ในโอกาสต่อไป

About borsae-admin

ปราบคอร์รัปชั่นและช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top