วันพุธ , กรกฎาคม 17 2019
Breaking News
You are here: Home / ประชาสัมพันธ์ (BFI) / ความเป็นมาของหนังสือพิมพ์เบาะแส(สื่อเบาะแส)

ความเป็นมาของหนังสือพิมพ์เบาะแส(สื่อเบาะแส)

1150867_648082411871220_1324622870_n

เบาะแส คือ      กลุ่มคนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม ในส่วนที่รัฐไม่สามารถทำได้ เพราะมีระบบอุปถัมภ์ ตั้งขึ้นเมื่อต้นปี 2541 พร้อมกับการขานรับรัฐธรรมนูญฉบับ ปี  2540  ที่ใช้ สิทธิ ของ ประชาชน ที่รวมตัวกันตั้งแต่  50,000  คน สามารถถอดถอน ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และนักการเมืองที่คดโกง คอรัปชั่น
สมาชิกกลุ่มเบาะแสประกอบด้วย      ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักการเมือง นักบวช นิสิต นักศึกษา ยาจก ขอทาน คนพิการ

กลุ่มฯ เบาะแส ใช้    สื่อสารมวลชน เป็นเครื่องมือในการทำงาน เช่น    สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุหมู่บ้าน,วิทยุชุมชน , วิทยุสื่อสาร V.R. , วิทยุสื่อสาร ประชาชน

( CB. 245 MHZ. )  สื่อโทรทัศน์ , สื่อหนังสือพิมพ์และสื่อบุคคล เพื่อรายงานผลงานของกลุ่มฯ

กลุ่มฯ เบาะแส ใช้    ความเป็นผู้ที่ผ่านเหตุการณ์จริงที่ไม่เกิดประโยชน์ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  (พลิกผู้ร้าย  กลายเป็นผู้ดี )   ปัจจุบันเข้าร่วม  กลุ่มฯเบาะแส มากกว่าร้อยละ 70

กลุ่มฯ เบาะแส เสริมสร้าง    ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ให้ทำงานได้เป็นเอกเทศ เฉพาะส่วนที่ถูกกดขี่ ข่มเหงจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ปราศจากการคอรัปชั่น เชิงนโยบายและส่วนตัว

กลุ่มฯ เบาะแส  สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างอำนาจที่แท้จริง ให้แก่ประชาชนทั่วไป ตามรัฐธรรมนูญ  ด้วยเรามีสมาชิกมากกว่า ๕๐,๐๐๐ คน   โดยปราศจากสิ่งตอบแทน  เพื่อผลวันหนึ่งข้างหน้าที่ผ่องใสทั้งกายและใจของประชาชน  โดยมุ่งหวังเพื่อ….ลูกหลานไทย ทั้งชาติ….. กินดีอยู่ดี

กลุ่มฯเบาะแส ยึดถือ     หลักที่ว่า

“  มิได้มุ่งหวังทางการเมือง  ….แต่…หวังให้คนไทยทั้งชาติ..กินดี..อยู่ดี…”

กลุ่มฯเบาะแส ใช้  กฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น ๆ  ดูแลความเป็นธรรม โดยร่วมกับอำนาจที่ กลุ่มฯเบาะแส มีอยู่

กลุ่ม ฯ เบาะแส  มี สมาชิกองค์กร อยู่ทั่วทุกภาค ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกตำบล  โดยมีสมาชิกไม่น้อยกว่าตำบลละ ๒๕ คน เพื่อใกล้ชิดประชาชนและชี้นำแนวทางที่ถูกต้อง โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ

กลุ่มฯเบาะแส ทุกคน ต้องผ่านการปฏิญาณตน      กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ทุกคนนับถือก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกกลุ่มฯ เบาะแส

กลุ่มฯ เบาะแส สร้างทีมงาน      เบาะแส โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีอาชีพ มีรายได้ โดยสุจริต เพื่อเป็นทีมงานกลุ่มฯเบาะแส  ซึ่งเป็นการสกัด การคอรัปชั่น หรือการหาประโยชน์  โดยบุคคล ในองค์กร

กลุ่มฯเบาะแส ไม่รับค่าจ้าง      ในการทำงาน แต่จะรับเฉพาะที่มีผู้บริจาคเท่านั้น

ทีมงานเบาะแส กระทำผิดบทลงโทษ    คือ     คุก    กับ       ตาย

กลุ่มฯเบาะแส มีวัตถุประสงค์       ดังนี้

  1. ตีแผ่ความไม่เป็นธรรมในสังคม เพื่อให้องค์กรรวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รับรู้ และแก้ไขปัญหา
  2. เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร จากภาครัฐสู่สาธารณชน
  3. เสริมสร้างขวัญ และกำลังใจ ให้กับบุคคลที่ทำประโยชน์ แก่สังคม
  4. สนับสนุนประชาชนทั่วไป ให้เป็นหูเป็นตา แทนหน่วยงานของรัฐ เพื่อสร้างความสงบสุข และความปลอดภัย
  5. เป็นสื่อกลาง ให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ที่เดือดร้อน และด้อยโอกาส
  6. เพื่อประสานประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมายสมาชิก       กลุ่มฯเบาะแส

1.ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม

2.องค์กร บริษัท หน่วยงาน รวมทั้งห้างร้านต่างๆ ที่ถูกกลุ่มผู้มีอิทธิพลข่มขู่ และแสวงหาผลประโยชน์ โดยผิดต่อกฎหมาย

3.นักข่าวที่ไม่กล้านำเสนอข่าว หรือ เบาะแสที่พบเห็น  เนื่องจากเกรงกลัวภัยมืด ของกลุ่มผู้มีอิทธิพล

4.กลุ่มบุคคลทั่วไปผู้มีอุดมการณ์เดียวกัน ร่วมมือกัน ต่อต้านพฤติกรรมอันผิดต่อกฎหมายของกลุ่มที่มีอิทธิพล ที่แสวงหาผลประโยชน์

5.ข้าราชการที่ถูกบีบบังคับ และข่มขู่ให้ต้องรับ ส่วย ฮั้วประมูล และคอรัปชั่น จากกลุ่มผู้มีอิทธิพล

นโยบาย

1.ให้ประเทศชาติ ปราศจาก ส่วย ฮั้ว คอรัปชั่น และธุรกิจที่ผิดกฎหมาย

2.ขจัดกลุ่มบุคคลผู้ทุจริต และ คอรัปชั่น ให้หมดไปจากสังคมไทย

3.เสริมสร้าง สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ให้เกิดขึ้นกับทุกกลุ่มบุคคล องค์กรโดยเท่าเทียมกัน

4.ส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งบุคคลผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต และประพฤติตน อันเป็นประโยชน์ ต่อสังคม ส่วนรวม

5.ให้เกิดความมั่นคงของประเทศ และความสงบสุข ของประชาชน โดยทั่วถึงกัน

ข้อควรสำนึกของกลุ่มฯเบาะแส

“  เรามีองค์กรเพื่อประชาชนทุกคน ราทุกคนที่เป็นผู้สื่อข่าวเบาะแส ล้วนแต่ทำงานเพื่อประเทศชาติ เพื่อสังคมทั้งนั้น เราเป็นสื่อต้องเข้าถึงมวลชนให้มากที่สุด ต้องรู้ถึงความต้องการของประชาชน ช่วยเหลือชาวบ้าน เป็นกระบอกเสียงแทนชาวบ้านที่เขาเดือดร้อน เสนอข่าวอย่างมีจรรยาบรรณ และตามข้อเท็จจริง มีความรับผิดชอบต่อสังคม สื่อมวลชนจริงๆแล้ว มีอำนาจมาก แต่เราต้องใช้ให้ถูกต้อง  ”
———————————————————————————-

About borsae-admin

ปราบคอร์รัปชั่นและช่วยเหลือผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top