วันจันทร์ , กรกฎาคม 16 2018
Breaking News
You are here: Home / Tag Archives: วิจัย

Tag Archives: วิจัย

Feed Subscription

แนวคิด ” สังคมพึงประสงค์ ” ที่คนทั่วไปต้องการ

10259739_772428909436569_4099823954354083873_n

แนวคิด ” สังคมพึงประสงค์ ” ที่คนทั่วไปต้องการ โดย ผอ.เบาะแส 1.   ผู้ปกครองต้องประพฤติ “ทศพิธราชธรรม” และใช้หลักธรรมาภิบาลที่แท้จริงในการบริหารประเทศ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  มิใช่สร้างภาพว่าใช่อันเกิดจากการจัดฉาก 2.   ประชาชนต้องเสมอภาคในการอยู่ร่วมกันในสังคม 3.   ผลประโยชน์ที่ประชาชนควรได้รับต้องมาก่้อนเสมอ 4.   ผู้ปกครองต้องเป็นผู้เสียสละ มิใช่เข้ามาเพื่อหาประโยชน์ 5.   ต้องมีความชัดเจนของการบังคับใช้กฎหมาย ผิดคือผิด ถูกคือถูกมิใช่ผู้มีเงินแล้วพ้นความผิด และต้องไม่มีแพะรับบาป 6.   ประชาชนทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้และเข้าใจกฎหมาย พร้อมทั้ง เข้าใจความหมายของประโยคหรือข้อความหรือตีความประโยคข้อเขียน คำพูดไปในทำนองเดียวกัน 7.   ประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ต้องได้รับการพัฒนาทัดเทียมนานาอารยประเทศ 8.   ประเทศชาติต้องปราศจากการคอรัปชั่น 9.   เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป ต้องได้รับการปลูกจิตสำนึกให้รักชาติ ทำเพื่อชาติ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม           ศีลธรรม และจริยธรรม 10. ประเทศชาติจะต้องเป็นการปกครองที่เป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  โปรดติดตาม การขยายความ จาก 10 ... Read More »

Scroll To Top